AMOS REX BILJETTBUTIKENS SEKRETESSPOLICY  

   

I detta dataskyddsutlåtande informerar vi uteslutande angående Amos Rex biljettbutiks kundregister och hur och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter när du köper biljetter eller guidade turer till Amos Rex via vår webbutik.   

Vi ändrar tidvis vår sekretesspolicy och praxis av den. Vi rekommenderar att regelbundet bekanta sig med vår aktuella sekretesspolicy.

1. Personuppgiftsansvarig   

Amos Rex / Amos Rex Ab 

Mannerheimvägen 22-24, 00100 Helsingfors 

museum@amosrex.fi 

FO-nummer: 2137480-2 

   

2. Registrets kontaktperson   

Melissa Aaltonen

Amos Rex / Amos Rex Ab

melissa.aaltonen@amosrex.fi

   

3. Registrets namn    

Amos Rex / Amos Rex Ab:s nätbutiks kundregister   

   

4. Rättslig grund och syfte med behandling av personuppgifter / registrets ändamål   

Vi samlar in dina personuppgifter för att vi ska kunna förmedla produkter till dig. Insamlade personuppgifter används för olika uppgifter i anslutning till Amos Rex försäljningssystem. Vi använder dina uppgifter när du köper en guidad tur eller en biljett för att vi ska kunna:   

 • behandla din beställning   

 • stöda webbplatsens / sidans användarupplevelse   

 • ta betalt   

 • erbjuda kundstöd.   

Verkställandet av avtalet utgör den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att transaktionen i samband med leveransen av beställningen ska kunna genomföras.   

Om vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte ber vi alltid om ditt samtycke till detta. Samtycket kan alltid återkallas.  

   

5. Registrets informationsinnehåll  

 • För- och efternamn  

 • Adress  

 • Postanstalt  

 • Land  

 • Telefonnummer  

 • E-postadress  

Tilläggsinformation som registreras av företag:  

 • Företagets namn  

 • FO-nummer  

 • Adress för nätfakturor  

 • Förmedlarkod  

 • Referens   

Företagskunden erbjuds utöver detta möjlighet att fylla i relevant information i fältet för tilläggsinformation.   

Informationens förvaringstid:  

Information förvaras så länge användaren och Amos Rex har ett aktivt gemensamt avtal och/eller samtycke.   

Information kan förvaras en längre tid i syften som lagen förbinder oss till, och vilka förutsätter lagring av personuppgifter som till exempel bokföring, implementerande av ansvar gällande konsumenthandel och för påvisande av ett korrekt fullbordat ansvar.   

   

6. Regelrätta informationskällor  

Informationen samlas in via Amos Rex biljettbutik med Johku-webbtjänstens elektroniska blankett i samband med beställning av produkter och tjänster från Amos Rex.     

   

7. Regelrätt utlämnande av informationsinnehåll och överföring av information till områden utanför EU eller länder utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet   

Uppgifter i anslutning till försäljningssystemet vidareöverlåts inte enskilt och de förblir endast hos den personuppgiftsansvariga. Personuppgifter överförs till områden utanför EU/EES i den mån tjänsten kräver tillhandahållande. I en dylik överföring tillämpas alltid modellavtalsklausuler godkända av europeiska kommissionen.   

   

8. Uppgifter som utlämnas och uppgifter som överförs då du accepterar att emotta digitalt marknadsföringsmaterial  

Såvida vi hanterar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte reserverar vi rätten att överföra personuppgifter till en tredje part. Vi ber alltid om ditt godkännande för att göra det. Du kan alltid återta ditt godkännande. Man behöver inte godkänna marknadsföringssyftet för att få köpa en guidad tur eller en biljett. Om du godkänner att data används i marknadsföringssyfte överlåter vi uppgifter bara till våra huvudsamarbetspartner och bara i den utsträckning det är nödvändigt.   

   

9. Principer för skydd av registret    

Registret hanteras med en omsorgsfull noggrannhet och uppgifter som hanteras med hjälp av informationssystem skyddas på ett vederbörligt sätt. Då information ur registret förvaras på internet-servrarna säkerställs hårdvarans fysiska och digitala informationssäkerhet på ett vederbörligt sätt. Den personuppgiftsansvariga ser till att sparad information och servrarnas användarrättigheter, samt andra uppgifter med kritiskt innehåll relativt för säkerheten av personuppgifter, hanteras konfidentiellt och endast av de arbetstagare till vilkas arbetsuppgifter det hör.

Digitalt sparade uppgifter:

Registret är beläget i Johku-tjänsten och hanteras av Aptual Commerce Oy. Endast den personuppgiftsansvariga och personal för tekniskt underhåll från Aptual Commerce Oy har tillgång till fullständiga registeruppgifter.   

Mer ingående information om Johku-tjänstens sekretesspolicy: johku.fi/privacy.  

   

10. Kontrollrätt och verkställande av kontrollrätt   

Varje person i registret har rätt att granska sina uppgifter som finns sparade i registret och rätt att korrigera möjligtvis felaktig eller bristfällig information. Den här rätten automatiseras av Johku-tjänsten, som används av Amos Rex, på följande sätt:   

En länk till Oma Johku-tjänsten följer med orderbekräftelsen.   

I Oma Johku-tjänsten kan användaren kontrollera vilken information som sparats angående sig själv och vid behov göra korrigeringar. Tjänsten innehar även en funktion med vilken användaren kan ladda ner information i ett strukturerat format för att överföra information från ett program till ett annat.   

Oma Johku-tjänsten finns alltid tillgänglig på adressen johku.com/customer.  
Oma Johku tillhandahåller även möjligheten att säga upp Oma Johku-kontraktet och att avlägsna informationen från Johku. Såvida användaren avslutar användningen av Oma Johku och säger upp sitt kontrakt med Johku, upphör alla automatiska funktioner som är anslutna till kontrollen av den egna informationen. Efter att kontraktet är uppsagt bör användaren själv hantera sina uppgifter (kontroll, rättelse, rätten att bli bortglömd, begränsning, rätten att flytta uppgifterna mellan system) skriftligen direkt med Amos Rex. Amos Rex kan vid behov begära den sökande att bevisa sin identitet. Amos Rex svarar på den skriftliga begäran inom tidsramen för EU:s dataskyddsinställning (huvudsakligen inom en månad).  

Användningen av Oma Johku-tjänsten är kostnadsfri.   

   

11. Övriga rättigheter gällande hanteringen av personuppgifter  

En person som finns i registret har rätt att begära att hens personuppgifter avlägsnas från registret (“rätten att bli bortglömd”). På motsvarande sätt innehar den registrerade övriga rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsinställning, såsom begränsning i hanteringen av personuppgifter i vissa fall.   

Det är värt att observera att alltid då kunden köper en produkt och/eller tjänst, uppstår det sparade uppgifter i Amos Rex kundregister. Därmed förbinder sig Amos Rex även till att följa de skyldigheter som bokförings- och beskattningslagen anslår gällande förvaringen av informationen.   

Anhållan bör skickas skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Den personuppgiftsansvariga kan vid behov begära den sökande att bevisa sin identitet. Den personuppgiftsansvariga svarar på den skriftliga begäran inom tidsramen för EU:s dataskyddsinställning (huvudsakligen inom en månad).  

   

12. Kakor  

Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Sidan skickar en liten textfil till servern, som lagras på datorns hårdskiva. Vi använder både (temporära) sessionskakor, som stängs när du stänger din webbläsare, samt beständiga kakor, som lagras på datorns hårdskiva. Kakornas uppgift är att förbättra användarupplevelsen på webbsidan. Ifall du är en registrerad användare, hanterar kakorna även inloggning och tillgången till webbsidorna som är avsedda endast för registrerade användare. Med hjälp av kakorna kan vi följa med och granska användarens intresseområden och därigenom påverka tjänstens användbarhet. Vanligtvis godkänner webbläsaren kakorna automatiskt. Användningen av kakor kan vid behov tas bort i webbläsarens inställningar varav en del av funktionerna upphör.  

Vi kan använda oss av annonskakor för att optimera reklamupplevelsen för tjänstens användare. En del tredjepartsanvändare, även Google, kan möjligtvis använda sig av kakor eller spårningspixlar (1 pixels bildfil) för att förbättra reklamupplevelsen.  

Informationen som samlats in med hjälp av kakor och spårningspixlar innehåller inte användarens personuppgifter. Åtgärder utförda på nätet kan inte spåras till någon enskild person med hjälp av dem.  

Denna sekretesspolicy har uppdaterats 26.10.2022.